പ്രസ്സ്/മാധ്യമങ്ങൾ
പ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും, ദയവായി ഞങ്ങളെ press@quora.com -ൽ ബന്ധപ്പെടുക. പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളെ feedback@quora.com -ൽ ബന്ധപ്പെടുക. ക്വാറ ബ്ലോഗ് -ൽ ഏറ്റവും പുതിയ ക്വാറ വാർത്തകൾ കാണുക.

നിങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിലോ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലോ Quora ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ടോ? Quora - യിലെ ഭൂരിഭാഗം ഉള്ളടക്കവും നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിനായി Quora - യുടെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത്, Quora - യ്ക്കും അതിന്റെ രചയിതാവിനും ശരിയായ ക്രെഡിറ്റ് നൽകേണ്ടതാണ്. ക്വാറയുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണ നയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവന നിബന്ധനകളിൽ കാണാം.